הוראת השעה – הפטור במכירת דירת מגורים

המצב הקיים מתיקון 34 – התיקון הבסיסי לפרק חמישי 1:

מסלולי פטור – 49ב(1), 49ב(2), 49ב(5), 49ב(6), 49ה

הוראת השעה- מעניקה הטבה לקבל פטורים נוספים ממס שבח - פעמים בתקופה קצרה.

ההטבה מתאימה- לבעלי דירות קטנות, מפוצלות שנמכרות יחד, הורשות של דירות שהשווי נמוך.

המטרה – להגדיל את היצע הדירות הזמינות לציבור, הוזלת מחירי דירות מגורים.

התנאים המקדמיים להטבה:

1. המכירה היא של דירת מגורים מזכה.

2. יום המכירה של הדירה הנמכרת הוא 1.1.2011 עד 31.12.2012 "התקופה הקובעת".

3. המכירה היא של כלל הזכויות בדירה.

4. המוכר יגיש בקשה מיוזמתו במועד ההגשה של ההצהרה (שומה עצמית)

5. אם שווי המכירה של הדירה הנמכרת הוא עד וכולל 2.2 מליון ₪, כל המכירה פטורה ממס.

6. אם שווי המכירה של הדירה הנמכרת עולה על 2.2 מליון ₪- יבוצעו הפעולות הבאות: יחושב מס השבח החל על המכירה של הדירה ( שווי מכירה בניכוי יתרת שווי רכישה מתואמת ובניכוי הפחת), חישוב לינארי ומקבלים את המס החל במכירה של הדירה.

מחשבים את ההפרש שבין שווי המכירה של הדירה הנמכרת לתקרה 2.2 מליון ₪. נסמן- ההפרש בשווי.

מחלקים את ההפרש בשווי במלוא שווי המכירה של הדירה הנמכרת ומקבלים חלק חייב משווי המכירה.

מכפילים אתת החלק החייב משווי המכירה בסכום המס שחושב קודם על מלוא הדירה.

7. דירת מגורים שמחירה מושפע מזכויות בנייה- ההטבה אינה חלה על חלק השווי המיוחס לזכויות הבנייה. שווי הדירה ייקבע בהתאם לשווי שוק והחלק העודף המיוחס לזכויות הבנייה שטרם נוצלו יחוייב במס.

8. דירה שמחירה מושפע מזכויות בנייה שטרם נוצלו ושווי הדירה נמוך מסך של 1,777,600 ₪ ( ימי מכירה שבין 16.1.2011 עד 15.1.2012), החלק לא יעלה על סכום זה. שאר הוראות סעיף 49 ז(א)(4), (א1) ו-ב יחולו בשינויים המחוייבים.

אם נמכר חלק מדירת המגורים- יוענק הפטור על חלק יחסי בהתאם לאותו חלק של המוכר.

9. דירה ששוויה ללא זכויות בנייה נוספות עולה ל 2.2 מליון- הפטור ייחתך ב 2.2 מליון ₪ והשאר יהיה חייב במס.

10. ניצול הפטור לפי הוראת שעה זו- תינתן פעמיים לכל מוכר בתקופה הקובעת.

11. תחולה: 1.1.2011

ההטבה אינה חלה:

12. הדירה הנמכרת התקבלה אצל המוכר בלא תמורה בתקופה 1.11.2010 ל- 31.12.2012.

13. הדירה הנמכרת ל"קרוב", ההגדרה של שליטה כפי שנכללת בסעיף 19(4)(ב)(3)- הפנייה לסעיף 2 ובמקום "הרוב" יהיה רשום 20%.

דגשים

14. ניצול הפטור בהתאם להוראת השעה לא ייספר לצרכי פרק חמישי1 – סעיף 49ב. היינו ניתן לנצל פטור לפי סעיף 49ב בתקופה הקובעת וגם שתי מכירות בפטור לפי הוראת השעה. כלומר, מי שניצל פטור לפי 49ב (1) לפני 1.1.2011 – יוכל לנצל רק שני פטורים לפי הוראת שעה. מי שיכול למכור ועומד בתנאי סעיף 49ב(19 יוכל לנצל הפטור וגם שני פטורים לפי הוראת השעה.

15. הגדרת "תא משפחתי מוכר"- בדיוק כמו בפרק חמישי1 – "מוכר ובן זוגו, למעט בן זוג הגר דרך קבע בנפרד, וילדיהם שטרם מלאו להם 18 שנים, למעט ילדים נשואים - כמוכר אחד".

17. הדיווח

על טופס 7002 –טופס ורוד מכירת דירה בלי זכויות בנייה. בצירוף טופס

בקשה לפטור לפי הוראת שעה- מספרו 7649.

על טופס 7002 – טופס כחול – דירה שמחירה מושפע מזכויות בנייה או ששווי

המכירה עולה על 2.2 מליון. יש לצרף טופס בקשת הפטור 2988וכן טופס

הפטור לפי הוראת שעה.

18. נהלי עבודה בשטח

אם אחד התנאים אינו מתקיים- תוצא הודעת שומה מנומקת.

אם המוכר עומד בכל התנאים למעט קיומו של תנאי הסיום בנייה- תוצא שומה חייבת ובו יופנה המוכר להגיש בקשה לתיקון שומה בתום הבנייה על הקרקע- תנאי 6 לעיל.

אם המוכר בחר לשלם את המס לפי הוראת השעה- היתרה- תוקפא עד לתקופה של 36 מיום המכירה ואז אוטומטית יצא חיוב אם לא יעודכנו הנתונים.

© כל הזכויות שמורות לדורית גבאי

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה

ניתן לפנות לשאלות ולייעוץ:

יגאל אלון 159, כניסה ב', קומה 4, בית פנינת האיילון, תל אביב 67891 טל: 03-6128358 פקס: 03-7510645

© 2010 דורית גבאי כל הזכויות שמורות

דורית גבאי

יועצת לעסקים, חברות ואנשים פרטיים בתכנוני מס ומציאת פתרונות ומניעת טעויות בשומות מס הכנסה, מיסוי מקרקעין, מע"מ ומיסוי בינלאומי. מכהנת כדירקטורים בחברות ציבוריות ויוצרת מאמרים, ספרים ותוכניות לימודים בתחום המס. המטרה של דורית גבאי היא לתת שרות הנותן פתרון מיידי לבעיה קיימת או מניעת סיכונים וחשיפות לתשלומי מס עתידיים וכל זאת תוך יצירת מערכת יחסים טובה עם רשות המסים. בוגרת רשות המסים – לשעבר עוזרת בכירה לנציב מס הכנסה וסגנית למנהלת מיסוי מקרקעין חיפה. מחברת הספר " כלכלת נדל"ן בישראל" מהדורת 1998, 2005. בעלת "מס-קל" המרכז ללימודי המס – במסגרתו מועברים סמינרים מקצועיים קצרים וארוכים בתחום המס במתכונת מיוחדת.